புதினங்கள்/ சிறுகதைகள்

ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் எழுதப்பட்ட முக்கியமான சிறுகதை மற்றும் நாவல்கள் என்னுடைய நூலகத்தில் இருக்கின்றன. நோபல் பரிசு பெற்ற நாவல்கள், பரவலாக பலராலும் முக்கியமானவை என கருதப்பட்ட நாவல்கள் இவை.
மேலும் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் என்ற இரு மொழிகளிலும் நாவல்கள் இருக்கின்றன.
0 விமர்சனங்கள்: