அபுணைவு/ Non Fiction

புணைவுகளைக் காட்டிலும் அபுணைவுகள் மிகவும் பயனுள்ளவையாக இருப்பதாக என் சொந்த அனுபவத்தில் அறிகிறேன். தத்துவம், சமுகம், தொழில்துறை போன்ற துறைகளில் அபுணைவு எழுத்துகள் என்னிடம் இருக்கின்றன.

என்னிடம் இருக்கும் நூல்களின் முழுமையான பட்டியல் இங்கே.
Education and the Significance of LifeJesus Lived in India: His Unknown Life Before and After the CrucifixionThe World is FlatThe Last LectureAutobiography of a Yogi : Includes Bonus CDLiving with the Himalayan Masters: Spiritual Experiences of Swami RamaThe Google StoryWho Will Cry When You Die?


0 விமர்சனங்கள்: